Grev O. D. Schacks tale for Kong Christian X på Dybbøl Banke den 11. juli 1918

Grev O. D. Schacks tale for Kong Christian X på Dybbøl Banke den 11. juli 1918

9. Juli 1918 underskrev Kong Christian X Traktaten mellem de Allierede og Danmark angaaende Nordslesvigs Genforening med Danmark, og Dagen efter red Kongen over den gamle Grænse ind i det genvundne Land. Dagen fejredes overalt i Landet med Gudstjenester og storstilede Folkemøder. 11. Juli fandt Genforeningens Hovedfest Sted paa Dybbøl Banke i Nærværelse ,af Kongefamilien, Repræsentanter fra Regering og Rigsdag samt en tusindtallig Folkeskare, der var kommet sammen fra Nær og Fjern. Ved denne Lejlighed holdt Grev O. D. Schack Formanden for Vælgerforeningen Hovedtalen for Kongen, og umiddelbart derefter overraktes der Kongen det Dannebrogsflag, der sidst Val” blevet strøget i Sønderborg i 1864. Om MØdet paa Dybbøl er blevet sagt, at det var det største og mærkeligste Folkemøde, der var set i Danmark. I alt deltog henved 50 000 Mennesker.

Læs Talen
Gårdejer Ole Kirk taler om husmændendes sag i Viborg stændersal 12. december 1846

Gårdejer Ole Kirk taler om husmændendes sag i Viborg stændersal 12. december 1846

I de raadgivende Stænderforsamlinger, hvor Bondestanden var repræsenteret ved Siden af Godsejerne og Købstadbeboerne, fik den danske Bonde paa ny Lejlighed til at udtale sig om offentlige Spørgsmaal. De fleste Bønder benyttede kun i ringe Udstrækning den Ret. En Undtagelse var den stoute, vestjydske Selvejerbonde Ole Kirk. Han tog ofte Ordet, og Forsamlingen lyttede med Opmærksomhed til hans kloge Betragtninger, der vidnede baade om sand Menneskelighed og en sund Virkelighedssans. Ole Kirk havde Ordet i sin Magt, og selvom han ingenlunde var en gudbenaadet Taler, gjorde hans redelige og kraftige Ord altid sin Virkning. Hans Holdning under den store Debat i 1846 om Forbedring af den betrængte Husmandsstands Kaar vidner om, at han desuden var istand til at se bort fra snævre Standsinteresser. Fra denne Debat, hvor han flere Gange havde Ordet, stammer etterfølgende Indlæg.

Læs Talen