Gårdejer Ole Kirk taler om husmændendes sag i Viborg stændersal 12. december 1846

Gårdejer Ole Kirk taler om husmændendes sag i Viborg stændersal 12. december 1846

I de raadgivende Stænderforsamlinger, hvor Bondestanden var repræsenteret ved Siden af Godsejerne og Købstadbeboerne, fik den danske Bonde paa ny Lejlighed til at udtale sig om offentlige Spørgsmaal. De fleste Bønder benyttede kun i ringe Udstrækning den Ret. En Undtagelse var den stoute, vestjydske Selvejerbonde Ole Kirk. Han tog ofte Ordet, og Forsamlingen lyttede med Opmærksomhed til hans kloge Betragtninger, der vidnede baade om sand Menneskelighed og en sund Virkelighedssans. Ole Kirk havde Ordet i sin Magt, og selvom han ingenlunde var en gudbenaadet Taler, gjorde hans redelige og kraftige Ord altid sin Virkning. Hans Holdning under den store Debat i 1846 om Forbedring af den betrængte Husmandsstands Kaar vidner om, at han desuden var istand til at se bort fra snævre Standsinteresser. Fra denne Debat, hvor han flere Gange havde Ordet, stammer etterfølgende Indlæg.

Læs Talen
  • 1
  • 2