Anledning

Møde i Folketinget

Omstændigheder

2. behandling af lovudkast om Meddelse af Indfødsret

Talen

Dersom jeg ret har fattet, hvad den ærede Rigsdagsmand for Holbek Amts 2det Destrict (Tscherning) bemærkede, saa var det hans Mening, at der slet ikke turde gives nogen almindelig Lov om Indfødsretten. Men i Alt, hvad han anførte, fandt jeg ikke mere af hans Paastand derved bestyrket, end at det ikke ved en almindelig Lov skal afgjøres, men maatte i ethvert enkelt Tilfælde bestemmes af Rigsdagen og de øvrige Vedkommende, om Indfødsretten skal meddeles eller ikke. Men nu kunde jo ogsaa den almindelige Lov eller Regel, den kunde jo blot, – og det var min Mening – fastsætte hvem der ikke maatte erholde Indfødsret; den befattede sig derfor slet ikke med Undersøgelse om de enkelte Personer, men maatte fremfor Alt nævne Kundskab i Modersmaalet, som vi vel maae fordre hos Enhver, som skal tage Deel i Valgene og som skal kunne vælges til Ridsdagen. Jeg meente, at saameget idetmindste turde der være en almindelig Regel om, saa at de, som fattedes en saadan Egenskab, som overalt ikke kan fattes uden en vis Grad af Ringeagt for de Personer, iblandt hvilke de ønske at leve, at hvor en saadan Kundskab fattedes, der skulde Indfødsretten hverken kunne forlanges eller skjenkes.