Talen

Jeg skal blot erindre om, at Spørgsmaalet jo her var om, hvorvidt det var betænkeligt at lade saadanne Ord, som nu findes i §1, blive staaende. Det var derom, jeg sagde, at jeg ikke kunde see Andet, end at man udsatte sig for, at Fremmede til en Tid, naar de ønske at blande sig i Danmarks Anliggender, kunne beraabe sig derpaa. Det var det, jeg bad om at faae oplyst, om Danmarks statsretlige Stilling til Europas Magter ved andre os ubekjendte diplomatiske Actstykker var erkjendt og fastsat efter Wienerfreden eller ikke. See, dette var mit Spørgsmaal, og jeg sagde paa ingen Maade, at de ikke havde seet, at det var farligt, da jeg meget mere sagde, at det maatte være derfor, at de kun havde indsat Art. 1 og 2 og ikke havde villet nævne Art. 3, men at jeg fandt dette utilstrækkeligt.