Efter at Rigsdagen i sidste ordinære Samling havde vedtaget et Forslag til Ændringer i Danmarks Riges Grundlov, blev Rigsdagen opløst og Valg udskrevet.

Efter at Valgene har fundet Sted, har Hans Majestæt Kongen ved Aabent Brev af 17. April indkaldt Rigsdagen til en overordentlig Samling, der skal aabnes i Dag, for i Overensstemmelse med Grundlovens § 94 at faa forelagt det af den forrige Rigsdag vedtagne Grundlovsforslag til eventuel Bekræftelse.

Ved Reskript af 24. April har Hans Majestæt Kongen bemyndiget mig som Statsminister til at aabne Rigsdagen. Dette sker herved. I Kongens Navn erklærer jeg den overordentlige Rigsdagssamling for aabnet.