H.M. Kong Christian IX’s tale ved Rigsdagens åbning i 1901

Sprog

Dansk

Sted

Den midlertidige rigsdagsbygning i Fredericiagade

Dato

05/10/1901

Konseilspræsident: Johan Henrik Deuntzer

Efter at have taget Plads foran Tronstolen oplæste Hans Majestæt Kongen følgende Tale:

Efter mange Aars Forløb have Vi atter personlig villet bringe Rigsdagen Vor Kongelige Hilsen ved Samlingens Begyndelse.

Ved Kaldelsen af Vort ny Ministerium have Vi imødekommet Ønsket hos Folkets Flertal om at betro Regeringens Ledelse til Mænd, der have ogsaa dets Tillid, og Vi nære den fulde Fortrøstning, at det vil forundes Os at se et frugtbart Samarbejde mellem denne Vor Regering og Rigsdagen. Det er Vort sikre Haab, at det derigennem vil lykkes virksomt at fremme det store Maal: Udadtil Bevaring af Vort Lands Selvstændighed under venskabeligt Forhold til de fremmede Magter, indadtil Udvikling af den borgerlige og politiske Frihed, Løftelse af Folkets aandelige og økonomiske Liv.

Saa snart ske kan, ville Vore Ministre efterhaanden fremsætte Lovforslag sigtende til Indløsning af Grundlovens Løfte om Retsplejens Forbedring, til Tilvejebringelse af et bedre ordnet og efter vore Forhold afpasset Forsvarsvæsen og til Skattebyrdens hensigtsmæssigere Fordeling. Endvidere Forslag, der sigte til Erhvervslivets Opkomst, til det kirkelige Livs Fremme samt til de kommunale Forholds Udvikling.

Gid det paa disse som paa andre betydningsfulde Omraader maa lykkes at naa til fuld Forstaaelse og Enighed.

Idet Vi nedbede Guds Velsignelse over Folk og Fædreland, erklære Vi herved Rigsdagens ordentlige Samling for aabnet.

Derefter udbragte Hr. Sofus Høgsbro et “Kongen og Grundloven leve”, der

efterfulgtes af et nifoldigt Hurra, hvorpaa Hans Majestæt forlod Salen.

Konseilspræsidenten opfordrede derpaa hvert af Tingene til paa sædvanlig Maade at konstituere sig under Aldersformændenes Ledelse.

Et af Hr. Madsen-Mygdal udbragt Leve for Ministeriet efterfulgtes ar et nifoldigt Hurra.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden.