Konseilspræsident J. H. Deuntzers tale ved Rigsdagens åbning 1903

Anledning

Rigsdagens åbning

Sprog

Dansk

Sted

Den midlertidige rigsdagsbygning i Fredericiagade

Dato

05/10/1903

Konseilspræsident: Deuntzer

Konseilspræsidenten oplæste følgende allerhøjeste Reskript angaaende Rigsdagens Aabning:

Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Vor synderlige Gunst!

Vi ville herved allernaadigst have Dig som Vor Konseilspræsident bemyndiget til i Vort Navn at erklære den Mandagen den 3. Oktober d. A. til en ordentlig Samling sammentrædende Rigsdag for aabnet og til at foranledige det i saa Henseende videre fornødne.

Dermed sker Vor Villie!

Befalende Dig Gud!

Skrevet paa Amalienborg, den 3. Oktober 1903.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

Deuntzer.

Til Os Elskelig

Hr. Johan Henrik Deuntzer, Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand, Vor Konseilspræsident og Udenrigsminister, ekstraordinær Assessor i Højesteret, doctor juris.

Efter Oplæsningen af det kongelige Reskript udbragte Folketingsmand Krabbe et “Kongen og Grundloven leve”, der ledsagedes af et nifoldigt Hurra.

Konseilspræsidenten erklærede derefter i Henhold til den ham givne Bemyndigelse i Kongens Navn nærværende ordentlige Rigsdagssamling for aabnet og opfordrede Tingene til paa sædvanlig Maade at konstituere sig under Aldersformændenes Ledelse.

[Kilde: Rigsdagstidende]

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden.